Amateur Radio eXam (AR-X) -tutkintojärjestelmä


Palvelussa voit sekä harjoitella radioamatööritutkintoon, että varata virallisen pätevyystutkinnon.

Tästä saat ohjeet järjestelmään rekisteröitymiseksi.

Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisen tai palvelun käytön kanssa, AR-X:n teknisen tuen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta arx_tekninentuki@sral.fi.

Lyhyt kuvaus tutkinnon suorituksen kulusta löytyvät kokelaan ja pätevyystutkijan muistilistasta.

Tutustu radioamatööriviestinnän pätevyystutkinnon suorittamista (kaikille yhteinen) ja vastaanottoa (pätevyystutkijoille) koskeviin tulostettaviin ohjeisiin.

Pätevyystutkijoiden lomakkeet ja muut asiakirjat löytyvät Oppaat tutkijoille -osiosta.

Alle 18-vuotiaiden osalta vaaditaan lisäksi huoltajan suostumus. Huoltajan suostumusta tarvitaan tutkintoon osallistuttaessa, ei harjoiteltaessa tutkintoon. Ainoastaan allekirjoitettu paperinen suostumuslomake hyväksytään, ja se tulee toimittaa tutkinnon pitäjälle tutkintotilaisuudessa.

Kurssit ja opiskelu

Tutkintoon voi opiskella radioamatöörikerhojen järjestämillä kursseilla, omatoimisesti tai tutun radioamatöörin opastuksella. Vaikka lähimmällä kerholla ei alkaisi kurssia, kerholta saa kuitenkin apua opiskeluun, kirjallista opintomateriaalia ja vastauksia kysymyksiin.

Perus- ja yleisluokan todistukset

Perusluokan todistuksen saa moduuleilla K ja T1. Yleisluokan HAREC-todistuksen saa moduuleilla K ja T2. Radioamatöörin pätevyystodistuksen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu.

Tutkintomoduulit


Radioamatööritutkinto on moduulipohjainen. Jokainen moduuli on itsenäinen tutkinto. Pätevyystodistus myönnetään suoritettujen tutkintojen perusteella. Radioamatöörin pätevyystodistukseen tarvittavat moduulit voi suorittaa joko moduuli kerrallaan tai kaikki moduulit yhdellä kertaa. Hyväksytyt moduulit eivät vanhene.

K-moduuli


K-moduuli on kaikkien radioamatööriluokkien perusta. Moduuli sisältää väittämiä

- hätäliikenteestä ja aseman turvallisuudesta (15 väittämää),

- radioamatöörejä koskevista laeista ja määräyksistä (25 väittämää) sekä

- radioamatööriliikenteestä (20 väittämää).


K-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos vähintään 45 kohtaa on oikein. Maksimipistemäärä on 60. Tutkinto on hylätty, jos hätäliikenne- ja turvallisuusosiossa on enemmän kuin neljä virhettä.


T1-moduuli


T1-moduuli on perusluokassa vaadittu tekniikkatutkinto. Moduuli sisältää kysymyksiä, jotka keskittyvät elektroniikan ja radiotekniikan perusteiden sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen.

Tutkinnossa on 15 kysymystä, joista jokaiseen annetaan neljä valmista vastausvaihtoehtoa.

T1-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos vähintään 45 kohtaa on oikein. Maksimipistemäärä on 60.


T2-moduuli


T2-moduuli on yleisluokassa vaadittu tekniikkatutkinto. Moduuli sisältää kysymyksiä, jotka keskittyvät elektroniikan ja radiotekniikan soveltamiseen radioamatööritoiminnassa sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemukseen.

Tutkinnossa on 15 kysymystä, joista jokaiseen annetaan neljä valmista vastausvaihtoehtoa. Kysymykset ovat samankaltaisia kuin T1‐moduulissa, mutta mukana voi lisäksi olla kuvakysymyksiä.

T2-moduulin tutkinto on hyväksytty, jos vähintään 45 kohtaa on oikein. Maksimipistemäärä on 60.


Vastausohjeet


Tutkinnon suorittajan pitää merkitä jokaisen vastausvaihtoehdon eteen varattuun tilaan plus-merkki, jos vastaus on oikein ja miinus-merkki, jos vastaus on väärä. Jokaiseen kohtaan pitää merkitä joko + tai -. Tyhjäksi jätetty vastauskohta tulkitaan virheeksi. Jokaisen kysymyksen vastausvaihtoehdoissa on aina vähintään yksi oikea vastaus.


Arvostelu


Jokainen moduuli arvostellaan samoin perustein. Oikea vastaus on yksi piste. Väärä tai tyhjäksi jätetty vastaus on nolla pistettä. Tutkinnon suorittajalle ilmoitetaan pistemäärä ja tieto siitä, onko suoritus hyväksytty vai hylätty.


K-moduuli arvostellaan alusta loppuun asti, kuten muutkin moduulit. Erityistä huomiota kiinnitetään hätäliikenneosion väittämiin. Suoritus hylätään, mikäli hätäliikenneosiossa on enemmän kuin neljä virhettä. Tutkinnon suorittajalle ilmoitetaan hylkäämiseen johtaneet syyt.


Hylkääminen ja uusintakoe


Hylätyn tutkinnon uusimista ei ole rajoitettu. Uusintakoe käsitellään aina uutena koesuorituksena, josta tutkintoon osallistuvalta peritään uusi tutkintomaksu.


Tutkintoon ilmoittautuminen


Radioamatööritutkintoon haluava voi itse sopia tutkinnon vastaanottajan kanssa missä ja milloin suorittaa tutkinnon. Pätevyystutkijoita eli tutkinnon vastaanottajia on eri puolilla maata. Kerhot järjestävät myös toisinaan kurssien päätteeksi suurempia tutkintotilaisuuksia, joista tiedotetaan etukäteen. Virallisella radioamatööritutkinnon vastaanottajalla on velvollisuus vastaanottaa tutkintoon haluava henkilö 30 päivän kuluessa pyynnöstä.


Tutkintoon saapuminen ja esivalmistelut


Saavu tutkintotilaisuuteen ajoissa. Varaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, joka voi olla virallinen henkilökortti, passi tai ajokortti. Huoltajan suostumus alle 18-vuotiailta tulee olla mukana tutkintoon saavuttaessa.


Koetilanne


Radioamatööritutkinnot suoritetaan kirjallisesti Radioamatööriliiton valtuuttamalle pätevyystutkijalle hänen läsnä ollessaan. Pätevyystutkijana toimii tehtävään nimetty ja perehdytyksen saanut henkilö, jolla katsotaan olevan riittävät tiedot sekä taidot radioamatöörin pätevyystutkintojen vastaanottamiseksi.


Kaikkien tutkintomoduulien kokeet järjestetään samanaikaisesti koetilaisuuden aikana. Pätevyystutkija jakaa lomakkeet ja koepaperit valmiiksi sekä antaa ohjeet niiden täyttämiseksi ennen kokeen aloittamista.


Kokeen aikana esillä saa olla tehtävä- ja vastauspapereiden lisäksi vain kirjoitusvälineet ja laskin. Kokeisiin ei saa tuoda muita apuvälineitä ilman pätevyystutkijan lupaa.


Tekniikkamoduulien kokeissa on hyödyllistä käyttää laskinta. Tavallinen nelilaskin riittää, mutta funktiolaskinta saa käyttää. Pätevyystutkijalla on oikeus tarkistaa laskimen sisältö ennen tutkintoa. Lisäksi ylimääräisen suttupaperin käyttö on sallittua ja koepaperin tyhjälle puolelle voi kirjoittaa muistiinpanoja. Vastauksissa ratkaisevia ovat väittämien eteen sulkeisiin merkityt plus- ja miinus-merkit.


Tutkinnon suorittajan tulee kirjoittaa koesuoritukset selkeällä käsialalla. Jokaisessa koepaperissa on oltava merkittynä tutkinnon suorituspaikka ja -aika, kokelaan nimikirjoitus ja nimen selvennös (täydellinen nimi) sekä pätevyystutkijan nimi ja tunnistenumero.


Tehtäväpapereissa mahdollisesti olevat vastausohjeet käydään läpi tilaisuuden alussa. Pätevyystutkijat vastaavat tutkinnon suoritusta koskeviin kysymyksiin, joten ohjeita kannattaa kysyä.


Kokeiden vastausaikaa ei ole rajoitettu, mutta aikaa on annettava kohtuullisesti. Vastausajan riittävyyden määrittelyssä voidaan käyttää apuna sitä aikaa, jonka tutkittavien pääosa tarvitsee tehtäviin vastaamiseen. Yhteensä kokeiden suorittamisen ei tulisi kestää yli kolmea tuntia.


Jos kokelaalla on vamma tai lukihäiriö, joka estää häntä käyttämästä edellä mainittuja tavallisia kirjoitusvälineitä, kokelasta pyydetään ottamaan yhteyttä pätevyystutkijaan poikkeavien koejärjestelyjen sopimiseksi.


Tutkintomaksut


Tutkinto maksaa 26 euroa/moduuli.


Radioamatööritutkinto on maksettava etukäteen. Tutkintomaksua osoittava kuitti liitetään kokelaan tutkintoasiakirjoihin. Maksamattomia tutkintoja ei käsitellä. Maksu suoritetaan AR-X-järjestelmästä tulostettavalla laskulomakkeella, joka sisältää tiedot tutkinnon suorittajasta, suoritettavista moduuleista, maksettavasta summasta sekä viitenumeron. Käytä aina lomakkeeseen merkittyä viitenumeroa, jotta maksutiedot välittyisivät oikein. Viitenumeron käyttö nopeuttaa maksun käsittelyä ja ehkäisee virheitä. Pätevyystodistusta ja asemalupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirastosta, joka myöntää tarvittavat luvat ja veloittaa kustannukset suoraan hakijalta:


- Radioamatöörin pätevyystodistus: 43,75 €

- Radioamatöörilupa (vuosimaksu): 18,14 €

- Omavalintainen kutsumerkki radioamatöörilupaan: 170,75 €


Edellä ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron ja niiden suuruuden määrittää Liikenne- ja viestintävirasto.


Varusmiesten tutkintomoduuli- ja pätevyystodistusmaksut on Puolustusvoimissa siirretty vuoden 2008 alusta joukko-osastojen vastuulla.


Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan johtamien varusmiesten radioamatöörikurssien osalta tutkinto- ja pätevyystodistusmaksuihin liittyvät laskutuksen yksityiskohdat on selvitettävä joukko-osastosta ennen kurssiin liittyvän tutkintotilaisuuden järjestämistä. Johdettujen kurssien ulkopuolella tapahtuvissa varusmiesten radioamatööritutkinnoissa on tutkinnon suorittavan varusmiehen selvitettävä etukäteen omasta joukko-osastostaan maksuihin liittyvät osoitetiedot tutkinnon vastaanottajalle.


Varusmiehen on itse kustannettava asemalupamaksu (taajuusmaksu), mikäli haluaa hankkia itselleen oman radioamatööritunnuksen (kutsumerkin).


Tutkintojärjestelmän käyttö


 Tietoa henkilötietojen käsittelystä AR-X-tutkintojärjestelmässä saat tietosuojaselosteesta.


Tekijänoikeudet


AR-X-tutkintojärjestelmän ja sivuston tekijänoikeudet kuuluvat Suomen Radioamatööriliitto ry:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.


Sivuston sisältämää informaatiota, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, tekstejä, kuvia ja ääniä ei saa kopioida, siirtää, levittää tai varastoida muuhun kuin radioamatööritutkintojen suorittamiseen, koulutukseen tai itseopiskeluun liittyvään käyttöön ilman Suomen Radioamatööriliitto ry:n antamaa kirjallista lupaa.


Verkkosivuston sisällön muuntelu tai käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kiellettyä.


Eräät verkkosivuston osiot saattavat sisältää materiaalia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat materiaalin tarjoajille.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Tietosuojaseloste | Dataskyddsbeskrivning | Powered by Interque Oy 2024